วิธีการต่อวงจร ตรวจวัดความชื้นของดิน ด้วย Arduino Uno R3

Categry : Internet of Things (IoT) on 2018-09-28


ตัวอย่างการต่อวงจรรวัดความชื้นของดิน โดยอัตโนมัติของดิน หากเราอยากจะสร้างสมาร์ทฟาร์ม ให้มีการรดน้ำพืชโดยอัตโนมัติจากการอ่านค่าความเปียกชื้นของดินด้วยเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน (Soil Moisture Sensor)
บทความนี้จะแสดงวิธีเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน กับ Arduino Uno โดยใช้ บลัซเซอร์ Buzzer ส่งเสียงเตือน และ ไฟ LED เพื่อส่งสัญญาณว่าพืชต้องการน้ำ

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1.Arduino Uno Board
2.โมดูลเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน FC-28 moisture sensor
3.ตัวต้านทาน 200 โอห์ม
4.ไฟ LED
5.บลัซเซอร์ Buzzer

 รูปด้านบนแสดงการต่อเชื่อมกันของอุปกรณ์

 

ตัวอย่าง คำสั่ง

void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
}
void loop() {
if(analogRead(A0) > 950 && analogRead(A0) < 1000){
digitalWrite(6, HIGH);
digitalWrite(7, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(7, LOW);
for(int a = 0; a < 10; a++){
digitalWrite(7, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(7, LOW);
delay(500);
 }
}
if(analogRead(A0) >= 1000){
digitalWrite(6, HIGH);
digitalWrite(7, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(7, LOW);
for(int a = 0; a < 10; a++){
digitalWrite(7, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(7, LOW);
delay(200);
}
}
}

 

ที่มา Soil Moisture Sensor With Arduino
Most Popular View

ระบบรดน้ำต้นไม้ในกระถาง อัตโนมัติ ด้วย บอร์ด arduino

เป็นระบบที่เรียบง่ายโดยใช้ Arduino เพื่อการรดน้ำของพืชกระถางหรือปลูกพืชขนาดเล็กอัตโนมัติ ระบบนี้จะควบคุมความชื้นในดินทำผ่านทางไฟ LED

ทำไมต้องเป็น สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm)

Smart Farm ก็คือการทำการเกษตรที่นำเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการดูแลการเพาะปลูก รวมไปถึงกระบวนการผลิต.

วิวัฒนาการของดิจิตอลในภาคเกษตรกรรม Digital Agriculture

เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ Precision agriculture กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เกษตรกรจัดการปลูกพืชของตนและกำลังมีการเติบโตในอัตราที่เพิ่มขึ้น

วิธีการต่อวงจร ตรวจวัดความชื้นของดิน ด้วย Arduino Uno R3

บทความนี้จะแสดงวิธีเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน กับ Arduino Uno

การเกษตรที่มีความแม่นยำ Precision Farming คืออะไร?

เกษตรกรในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบาก ได้แก่ ความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก พร้อมสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป