วิวัฒนาการของดิจิตอลในภาคเกษตรกรรม Digital Agriculture

Categry : Internet of Things (IoT) on 2018-09-18

 

 
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในความเป็นจริงการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลได้เพิ่มขึ้นในทุกวงการอุตสาหกรรม 
สาเหตุที่ทำให้แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นที่แพร่หลายเช่นนี้ คือ เทคโนโลยีดิจิตอลสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมการเกษตรมีเทคโนโลยีดิจิทัลจำนวนมากอยู่ในหมวด "การเกษตรแม่นยำ Precision agriculture" 
เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ Precision agriculture กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เกษตรกรจัดการปลูกพืชของตนและกำลังมีการเติบโตในอัตราที่เพิ่มขึ้น
 
การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรความแม่นยำ  Precision agriculture
การเกษตรแม่นยำ  Precision agriculture เป็นวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืช 
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้ผลิตทางการเกษตรได้ใช้เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ  Precision agriculture เพื่อเหตุผลหลายประการ 
มหาวิทยาลัยเนบราสกาลินคอล์น University of Nebraska-Lincoln ได้มีการสำรวจผู้ผลิตทางการเกษตรซึ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ Precision agriculture มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
 
5 เทคโนโลยีดิจิทัลหลัก ที่ใช้ในการเกษตรแม่นยำ  Precision agriculture
 
1.Crop Health Monitoring การตรวจสอบความสมบูรณ์พืช
 
 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) เป็นวิธีการการวิเคราะห์ตรวจสอบความสมบูรณ์พืชผ่านภาพภ่าย จาก โดรน หรือ ดาวเทียม 
ดูที่ความยาวคลื่นต่างๆของแสงทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเพื่อทำการคำนวณเหล่านี้ เทคโนโลยีนี้สามารถช่วยให้เกษตรกรประเมินสภาพทั่วไปของพืชและตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง
ของพืชได้
hyperspectral imaging
 
2. Crop Scouting  การสอดส่องพืชผล
 
 เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ Precision agriculture นี้ยังใช้ประโยชน์จากวิธีการ NDVI ยังสามารถดูพืชผลผ่านแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือ
การสอดส่องพืชผลผ่านแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือ ได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับพืช พร้อมวิเคราะห์และทำให้รายงานข้อมูลออกมา
ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรตรวจสอบจำนวนศัตรูพืชและวัชพืชในพื้นที่ของตนจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้มากขึ้น
 
3. Yield Monitoring and Forecasting  การตรวจสอบและการพยากรณ์ผลผลิต
 เกษตรกรสามารถเก็บข้อมูลผลผลิตได้จากภาพจากดาวเทียมและโดรนหรือจากเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องจักรของเกษตรกร 
เซ็นเซอร์เหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเก็บเกี่ยวหรือรถแทรกเตอร์และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเช่นผลผลิตข้าวระดับความชื้นและอื่น ๆ 
ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าจะเก็บเกี่ยวเมื่อไรและวางแผนการเพาะปลูกในฤดูกาลหน้าได้
 
 
4. Detection of Diseases, Pests, or Weeds การตรวจหาโรคแมลงและศัตรูพืช
  เกษตรแม่นยำ Precision agriculture จะใช้ โดรนติดกล้อง hyperspectral ตรวจหาโรคศัตรูพืชและวัชพืช ด้วยวิธีการ hyperspectral imaging
 เป็นการถ่ายภาพด้วยคลื่น ของกล้อง hyperspectral ที่มีขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบาที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน นำมาวิเคราะห์ข้อมูลให้ดูผ่านแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือได้
 
 
5. Weather, Irrigation, and Soil Quality สภาพอากาศ ระบบชลประทานและคุณภาพของดิน 
 เกษตรแม่นยำ Precision agriculture จะใช้เซ็นเซอร์ตรวจสอบในแปลงเกษตรเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับดินและน้ำ 
เพื่อตรวจหาอินทรียวัตถุของดิน ระดับความเค็มของดิน และธาตุอาหารของดิน พร้อมมีสถานีตรวจอากาศถูกนำมาใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถดูว่าสภาพอากาศที่แตกต่างกันอาจส่งผลต่อน้ำและดินของเกษตรกร ซึ่งช่วยให้เกษตรกรควบคุมการทำงานของปั๊มและวาล์วที่สามารถควบคุมการเปิด ปิด ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติMost Popular View

ระบบรดน้ำต้นไม้ในกระถาง อัตโนมัติ ด้วย บอร์ด arduino

เป็นระบบที่เรียบง่ายโดยใช้ Arduino เพื่อการรดน้ำของพืชกระถางหรือปลูกพืชขนาดเล็กอัตโนมัติ ระบบนี้จะควบคุมความชื้นในดินทำผ่านทางไฟ LED

ทำไมต้องเป็น สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm)

Smart Farm ก็คือการทำการเกษตรที่นำเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการดูแลการเพาะปลูก รวมไปถึงกระบวนการผลิต.

วิวัฒนาการของดิจิตอลในภาคเกษตรกรรม Digital Agriculture

เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ Precision agriculture กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เกษตรกรจัดการปลูกพืชของตนและกำลังมีการเติบโตในอัตราที่เพิ่มขึ้น

วิธีการต่อวงจร ตรวจวัดความชื้นของดิน ด้วย Arduino Uno R3

บทความนี้จะแสดงวิธีเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน กับ Arduino Uno

การเกษตรที่มีความแม่นยำ Precision Farming คืออะไร?

เกษตรกรในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบาก ได้แก่ ความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก พร้อมสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป