การเกษตรที่มีความแม่นยำ Precision Farming คืออะไร?

Categry : Internet of Things (IoT) on 2018-09-17

 เป็นกระบวนการของการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและเทคโนโลยีอื่น ๆ (เช่นเซ็นเซอร์) ในการสังเกตและบันทึกข้อมูลโดยมีเป้าหมายในการปรับปรุงผลผลิตโดยลดต้นทุนและรักษาทรัพยากร 

 
 
เกษตรกรในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบาก ได้แก่ ความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก พร้อมสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและปริมาณน้ำที่จำกัด พลังงานเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและพื้นที่เพาะปลูก 
เพื่อขจัดอุปสรรคเหล่านี้อุตสาหกรรมการเกษตรหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น
 
  • หุ่นยนต์ Robotics
  • GPS Technology
  • Computer Imaging
IoT สามารถนำไปใช้ในพื้นที่การเกษตรได้อย่างกว้างขวางและสร้างวัฏจักรที่ดีที่ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมให้บริการแก่ผู้บริโภคประหยัดเวลาและเงินของเกษตรกรมากขึ้นและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการทำฟาร์มโดยการผลักดันให้เกิดความยั่งยืนในกระบวนการนี้
 
เนื่องจากการใช้ IOT ในการเกษตรยังคงพัฒนาต่อไปฟาร์มจะมีความเชื่อมโยงมากขึ้นคล่องตัวมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นMost Popular View

ระบบรดน้ำต้นไม้ในกระถาง อัตโนมัติ ด้วย บอร์ด arduino

เป็นระบบที่เรียบง่ายโดยใช้ Arduino เพื่อการรดน้ำของพืชกระถางหรือปลูกพืชขนาดเล็กอัตโนมัติ ระบบนี้จะควบคุมความชื้นในดินทำผ่านทางไฟ LED

ทำไมต้องเป็น สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm)

Smart Farm ก็คือการทำการเกษตรที่นำเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการดูแลการเพาะปลูก รวมไปถึงกระบวนการผลิต.

วิวัฒนาการของดิจิตอลในภาคเกษตรกรรม Digital Agriculture

เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ Precision agriculture กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เกษตรกรจัดการปลูกพืชของตนและกำลังมีการเติบโตในอัตราที่เพิ่มขึ้น

วิธีการต่อวงจร ตรวจวัดความชื้นของดิน ด้วย Arduino Uno R3

บทความนี้จะแสดงวิธีเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน กับ Arduino Uno

การเกษตรที่มีความแม่นยำ Precision Farming คืออะไร?

เกษตรกรในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบาก ได้แก่ ความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก พร้อมสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป