ทำไมต้องเป็น สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm)

Categry : Smart Farmer เกษตรกรไทยยุคใหม่ on 2018-09-15

 

 
เกษตร 4.0   เป็นนโยบายที่ รัฐบาลไทย สนับสนุให้ภาคการเกษตร นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิต พัฒนาภาคการเกษตรให้ยั่งยืนในอนาคต .
โดยเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม  (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและผสมผสานเทคโนโลยี (Smart Farming) เข้ามา.
 
 
แล้ว Smart Farm หรือเกษตรอัจฉริยะ คืออะไร 
Smart Farm ก็คือการทำการเกษตรที่นำเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการดูแลการเพาะปลูก รวมไปถึงกระบวนการผลิต.
เพื่อนำไปสู่การเกษตรเชิงธุรกิจ ด้วยการผสมผสานศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร กับศาสตร์ทางวิศวกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
 
หลักการของแนวคิด “สมาร์ทฟาร์ม” คือความพยายามยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรมใน 4 ด้านที่
ส าคัญได้แก่
 1) การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต
 2) การเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้า
3) การลดความเสี่ยงในภาคเกษตร ซึ่งเกิดจากการระบาดของศัตรูพืชและจากภัยธรรมชาติ และ 
4) การจัดการและส่งผ่านความรู้ (Knowledge Management and Transfer) โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศจากการวิจัยไปประยุกต์สู่การพัฒนาในทางปฏิบัติและให้ความส าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร
 
 
ดังนั้นการที่จะก้าวเข้ามาเป็น  สมาร์ทฟาร์ม (Smart farmer) จำเป็นที่ต้องเรียนรู้เทคโนโลยี ด้านต่างๆที่จะนำมาใช้  เช่น เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน , เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ , เซ็นเซอร์วัดคุณภาพของดิน เป็นต้น
 
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นข้อเสียของเกษตรกร ที่จะก้าวเข้ามาเป็น  สมาร์ทฟาร์ม (Smart farmer) ทั้งด้านข้อจำกัดพื้นฐานด้านการศึกษา  ด้านเงินทุน ด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีMost Popular View

ระบบรดน้ำต้นไม้ในกระถาง อัตโนมัติ ด้วย บอร์ด arduino

เป็นระบบที่เรียบง่ายโดยใช้ Arduino เพื่อการรดน้ำของพืชกระถางหรือปลูกพืชขนาดเล็กอัตโนมัติ ระบบนี้จะควบคุมความชื้นในดินทำผ่านทางไฟ LED

ทำไมต้องเป็น สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm)

Smart Farm ก็คือการทำการเกษตรที่นำเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการดูแลการเพาะปลูก รวมไปถึงกระบวนการผลิต.

วิวัฒนาการของดิจิตอลในภาคเกษตรกรรม Digital Agriculture

เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ Precision agriculture กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เกษตรกรจัดการปลูกพืชของตนและกำลังมีการเติบโตในอัตราที่เพิ่มขึ้น

วิธีการต่อวงจร ตรวจวัดความชื้นของดิน ด้วย Arduino Uno R3

บทความนี้จะแสดงวิธีเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน กับ Arduino Uno

การเกษตรที่มีความแม่นยำ Precision Farming คืออะไร?

เกษตรกรในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบาก ได้แก่ ความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก พร้อมสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป